Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Kalendář akcí

PÚ SČPSN
2627282930311
2345678

Nadcházející akce

od 9. 11. 2020
do 31. 1. 2021
PROPAGAČNÍ SPOTY MIKROREGIONU

Foto galerie

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázev dokumentu
27.12.201931.12.2020Schválený rozpočet na rok 2020
12.6.202031.12.2020Zpráva auditora 2019
1.7.202031.12.2020Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky 2019
1.7.202031.12.2020Finanční výkaz 2019 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu )
15.11.20201.12.2020Návrh rozpočtu 2021


vlajka eu černobíla.jpg

Název projektu: Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky

Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011
Rozpočet projektu: 5 338 325,00 Kč
Rozpočet projektu: 5 338 325,00 Kč

Hlavním cílem projektu je zefektivnění veřejné správy jednotlivých členských obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky.

Dílčím cílem je:

- tvorba strategického plánování mikroregionu a jednotlivých obcí
- analytický rozbor důležitých oblastí veřejného dění v jednotlivých členských obcích
- provedení pasportizace vybavení jednotlivých členských obcí
- vzdělávání zástupců obcí pro zvýšení kompetencí v samosprávní činnosti
- pořízení jednotného mapového systému pro elektronizaci zaevidovaného vybavení obcí
- zefektivnění komunikace s veřejností a seznámení veřejnosti s činností mikroregionu

Realizací projektu vznikne:
- 1 střednědobá strategie rozvoje mikroregionu a 11 členských obcí, které budou vycházet z aktuálních potřeb obyvatel, budou v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty veřejné správy a nastolí efektivní řízení mikroregionu a jednotlivých obcí. Do celého procesu strategického plánování budou aktivně zapojeni obyvatelé.

- 7 koncepčních Studií veřejného prostranství, které ponesou jasnou vizi rozvoje a revitalizace. Tyto dokumenty zajistí jednotný pohled na inovativní řešení a zajistí představitelům obcí jasný směr budoucích nutných investic.

- pasportizace infrastruktury obcí (nad rámec zákonných povinností), která zajistí efektivní evidenci majetku ve vlastnictví obcí, optimalizaci správy a údržby včetně určení výše nákladů na údržbu a obnovu

- koordinované vzdělávání volených zástupců členských obcí pro sjednocení úrovně jejich odborných znalostí pro výkon veřejné správy, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění průběhu řešení veřejnosprávních agend. Při společném setkávání na uzavřených vzdělávacích akcích dojde k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Pořízením jednotného právního informačního systému pro ÚSC zajistíme relevantní dostupné informace všem zaměstnancům úřadů a vytvoříme tak snadnější podmínky pro každodenní řešení samosprávní agendy.

- jednotné funkční řešení digitální pasportizace v mapovém portálu pro jednotnou profesionální tvorbu územně analytických podkladů pro ORP, např. v rámci stavebních činností. Důsledkem bude efektivní nakládání s veřejnými prostředky (výdaje na opravu a údržbu), možnost tvorby analýz využívání veřejných ploch a komunikací, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

- ucelená informační kampaň pro zlepšení komunikace s občany, zvýšení povědomí o přírodních a kulturních památkách v mikroregionu

Název projektu: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015086
Realizace: 1.2.2020 – 31.1.2022
Rozpočet projektu: 1 020 400 Kč

Cílem projektu je aktivizace komunity v obci Hroubovice, Vrbatův Kostelec a Skuteč a udržitelné aktivní zapojení osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v zapojených obcích do komunitního života.
Realizací projektu se změní společenská atmosféra v obcích Hroubovice, Vrbatův Kostelec a Skuteč, dojde k udržitelnému sociálnímu začlenění sociálně vyloučených obyvatel, budou eliminovány společensky nežádoucí jevy v obcích, sníží se výjezdy městské policie k řešení drobných sousedských rozepří, dojde k mezigenerační a multikulturní komunikaci. Viditelnou změnou bude změna ve veřejném pořádku a snížená potřeba intervencí poskytovatelů sociálních služeb v obcích.
 

Realizací projektu se aktivizuje komunita v obcích a bude se aktivně podílet na komunitním životě, dojde k mezigeneračnímu i multikulturnímu propojení. Vznikne bezpečný veřejný prostor k řešení komunitních problémů, k aktivnímu trávení volného času, k rozvoji sociálních vazeb mezi obyvateli.

Jednotlivé aktivity se budou měnit dle potřeb členů komunity tak, aby plně vyhovovaly jejím členům a souzněly s jejich možnostmi a potřebami.

Členské obce

Mikroregion Skutečsko - Ležáky tvoří 12 obcí v regionu
s bohatou historií a krásnou přírodou